Informace pro obyvatele

Topidla a komíny: jak bychom s nimi měli nakládat

 

Každý majitel komína by měl dbát na to, aby nerozšířil smutnou statistiku požárů zapříčiněných špatnou údržbou spotřebičů paliv a komínových těles, a to zabezpečením pravidelných revizí, kontrol a čištění spalinových cest.

Kdy a v jakých lhůtách se tedy revize, kontroly a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět? O tom jasně hovoří nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Revize spalinové cesty se provádí:

před jejím uvedením do provozu,

při každé stavební úpravě komína,

při změně druhu paliva připojeného spotřebiče,

před výměnou nebo novou instalací spotřebiče,

po komínovém požáru,

při vzniku trhlin ve spalinové cestě, popř. při podezření na trhlinu ve spalinové cestě.

Revizi spalinových cest může provádět držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví, který je zároveň:

revizním technikem komínů

specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů, nebo

revizním technikem spalinových cest.

 

Kontrola spalinových cest

Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení bezpečného umístění hořlavých stavebních konstrukcí, materiálů a předmětů, posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům a posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou.

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění oboru kominictví. Lhůty kontrol spalinových cest jsou uvedeny v tabulce níže.

Čištění spalinových cest a spotřebičů paliv

Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průchodu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.

Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. Lhůty čištění spalinových cest a spotřebičů jsou uvedeny v tabulce níže.

Lhůty kontrol a čištění spalinových cest:


Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním ro­ce.


V případě vzniku požáru sazí v komíně jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu.

Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).

Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby.

Závěrem bychom rádi připomněli pár základních zásad při užívání tepelných spotřebičů. Vždy je nutné dodržovat návod výrobce ke konkrétnímu spotřebiči. Spalovat lze pouze takové palivo, pro které je konkrétní spotřebič určen. Při užívání spotřebičů na tuhá paliva používejte suché palivo, zabrání se tím nedokonalému spalování a vzniku nadměrných usazenin ve spalinové cestě.

Samozřejmostí by mělo být dodržování bezpečné vzdálenosti od tepelných spotřebičů. Bezpečnou vzdálenost je nutné rovněž dodržovat při ukládání hořlavých látek u komínového tělesa např. při ukládání hořlavých látek na půdách. V tomto případě se obecně považuje za bezpečné umístění hořlavých látek ve vzdálenosti nejméně 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa.

Proč dělat revizi kotlů na tuhá paliva?

 

Novela zákona o ochraně ovzduší, která vstoupila v platnost 1. 9. 2012, radikálně změnila podmínky provozování domácích kotlů na tuhá paliva. Majitelé starších a novému zákonu již nevyhovujících kotlů se musí připravit na výdaje spojené s revizemi stávajících zařízení. Mnoho domácností si navíc bude muset do roku 2022 pořídit kotel úplně nový. Zákon o ochraně ovzduší se vztahuje na otopná zařízení s výkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem, tedy na většinu kotlů na tuhá paliva v českých domácnostech. Norma ČSN EN 303-5 kotle na tuhá paliva rozdělují do tzv. emisních tříd, přičemž toto rozdělení funguje na základě emisí a účinnosti. Většina současných kotlů na tuhá paliva splňuje podmínky pouze první a druhé emisní třídy. Právě tato zařízení bude nutné během příštích deseti let nahradit. Po roce 2022 již bude možné provozovat jen kotle třetí emisní třídy. Těch je ale na současném trhu zatím menšina. V praxi požadavky třetí emisní třídy splňují hlavně peletové a zplynovací kotle, objevují se však i klasické kotle na dřevo či uhlí, které již této třídě vyhovují také.

Lidé se musí připravit na to, že budou mít od 1. 1. 2017 povinnost na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností předložit revizi kotle. Zde bude mimo jiné označena emisní třída kotle. Pokud ji nepředloží, bude jim hrozit pokuta až 20 000 korun. První revize je povinná do 31. 12. 2016. Revize na plynové kotle jsou povinné již dnes. Novela zavádí změnu v tom, že revize jsou povinné nově i pro kotle na tuhá paliva.  Součástí revize by mělo být i seřízení kotle, což může v řadě případů zvýšit účinnost zařízení. Revize budou povinné jednou za dva roky.

Od 1. 1. 2022 je třeba počítat s pokutou 50 000 korun za to, pokud se při revizi prokáže, že kotel nesplňuje parametry alespoň 3. třídy. A dále pokutou 50 000 korun za to, pokud budou v kotli používat paliva, které jsou zakázána (především odpady, uhelné kaly apod.). Novela zákona ukládá povinnost předložit revizi kotelny obecnímu úřadu, pokud si to vyžádá. Tam, kde budou obecní úřady požadovat po občanech předložení revizí, občané ze zákona budou muset revize předložit sami. Žádný úředník nebude muset do kotelny chodit a ústavní právo na soukromí tak nebude nijak narušeno. Je to systém, který dobře funguje u plynových kotlů nebo komínů a funguje dobře i v řadě zemí v zahraničí, například v Německu.

 

Důležitá telefonní čísla

 

Důležitá telefonní čísla:

 

 • Hasiči..........................150 
 • Policie.........................158 
 • Záchranná služba.......155
 • Městská policie...........156
 • Tísňová linka...............112 

 

Jak se zachovat

 

Co dělat a jak se zachovat v případě vzniku požáru v obci?

 

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání, prosím, vždy uveďte:
 • své jméno
 • co se stalo
 • kde se to stalo
 • číslo telefonu, z kterého voláte    

Vyhlaste poplach voláním ´HOŘÍ ´, uvědomte sousedy a uvědomte jednotku SDH v obci.

 

Hasící přístroje

 

Hasící přístroje a jejich použití:

Vodní hasící přístroj

       Vhodný na hašení:
 • pevných hořlavých ( organických ) látek /papír, dřevo, textil.../
 • dalších pevných hořlavých látek /papír, uhlí, textilie, guma.../ a pouze v nutnosti menších množství hořlavých kapalin mísících se s vodou /líh, éter.../
 • hořlavých kapalin rozpustných ve vodě /alkoholy, ketony.../
       Nevhodný na hašení:
 • hořlavých kapalin nemísících se s vodou /benzín, nafta, minerální oleje, líh, ředidlo.../, protože by bylo potřeba velkého množství vody, abychom kapalinu zředili; některé neuhasíme vůbec /benzín/
 • hořlavých plynů - uhasit plamen hořícího plynu unikajícího pod tlakem je více než obtížné
 • látek, materiálů a zařízení, kde hrozí nebezpečí vzniku škod z důvodu promáčení
       Nesmí být použit na hašení:
 • elektrických zařízení pod proudem a ani v jejich blízkosti - proud vody stříkající z přístroje je vodivý!!!
 • lehkých a hořlavých alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku... Reakce může být doprovázena vznikem nebezpečných plynů ( jedovatých a hořlavých)
 • látek prudce reagujících s vodou 

 

Pěnový hasící přístroj 

       Vhodný na hašení:
 • pevných hořlavých látek - hasební pěna obsahuje vodu, eliminuje tudíž i žhnutí
 • hořlavých kapalin nemísících se s vodou /benzín, nafta, oleje, tuky.../ - hasební pěna odděluje hořlavou kapalinu od kyslíku
       Nevhodný na hašení:
 • hořlavých kapalin mísících se s vodou
 • hořlavých plynů - stejný problém jako vodní hasící přístroj
 • hořlavých kovů - hasební pěna obsahuje vodu 
       Nesmí být použit na hašení:
 • elektrických zařízení pod proudem a ani v jejich blízkosti - obsahuje vodu, která je vodivá!!!
 • lehkých a hořlavých alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku... stejně jako u vodního has. přístroje

 

Práškový hasící přístroj

       Vhodný na hašení:
 • prakticky všech pevných materiálů
 • kapalných látek /ředidla, pohonné hmoty, oleje.../
 • hořících plynů /propan-butan.../ - při hašení nevznikají žádné jedovaté zplodiny
 • hořlavých kapalin - hasební prášek působí velmi rychle a účinně přímo proti plameni
 • hořlavých plynů - působí rychle a účinně jako proti kapalinám
 • elektrických zařízení pod proudem /do 1000 V/  i plamenem hořících plastů
       Nevhodný na hašení:
 • pevných hořlavých látek /dřevo, textil, uhlí.../ - plamen je uhašen rychle, avšak látka žhne dál a může se opět rozhořet
 • hořlavých kovů - může docházet ke vzniku nebezpečných plynů
 • jemné mechaniky a elektroniky
 • v blízkosti nebalených potravin
       Nesmí být použit na hašení:
 • lehkých hořlavých a alkalických kovů
 • volně uložených kusových, vláknitých a podobných materiálů pro možnost vzniku dalších požárů nebo výbuchu

 

Sněhový hasící přístroj

       Vhodný na hašení:
 • elektrických zařízení pod proudem
 • hořlavých plynů - velmi rychle zřeďuje plyn a likviduje plamen
 • hořlavých kapalin - rychle zředí hořlavé páry kapaliny a likviduje plamen
 • potravin a k využití pro laboratoře, jemnou mechaniku a elektronická zařízení
 • pevných hořlavých látek
 • hořlavých kovů - pozor na nebezpečné reakce a vznik nebezpečných plynů
       Nevhodný na hašení:
 • tuhých hořlavin /dřevo, uhlí, textilií.../
       Nesmí být použit na hašení:
 • lehkých hořlavých a alkalických kovů
 • hořlavých prachů a volně uložených kusových, vláknitých apod. materiálů
 • materiálů pro nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru
 • sypkých látek, alkalických kovů atd.

 

Plynový hasící přístroj

       Vhodný na hašení:
 • automobilů a jemné mechaniky
 • počítačové techniky a jiných elektronických zařízení
 • záznamové techniky, nosičů dat, archivů, telefonních ústředen
 • lze hasit elektrická zařízení pod napětím do 1000 V ze vzdálenosti 1 metru
       Nevhodný na hašení:
 • nedoporučuje se používat v uzavřených prostorech bez větrání, protože aktivní látka se teplem rozkládá na složky škodlivé zdraví

 

Hasící sprej

     Pohotový a účinný pomocník pro případ začínajícího požáru. Jeho hlavními přednostmi jsou především snadná manipulace, rychlost a spolehlivost. Největší uplatnění nalézají v automobilech, domácnostech, dílnách, kancelářích.

  

Hasící přístroj či sprej by neměl chybět ve výbavě žádného automobilu!