Historie sboru

      Sbor dobrovolných hasičů ve Vlčích Dolech je jedním z nejmladších sborů v kroměřížském okrese.  Podnět  k  jeho  založení vyšel od okrskového velitele a současně velitele  dřínovských hasičů  br.Leopolda  Večerky, vlčídolského  rodáka. Při schůzi  MNV, 25.prosince 1946, bylo projednáno založení sboru, proti kterému nebylo námitek.

      Hned 1.ledna 1947 se v hostinci u pana Štěpánka  č.35 sešli muži , aby  byli  vybráni členové pro hasičský  sbor.  Na veřejné schůzi občanů 4.ledna, za podpory předsedy MNV Jana Čecháčka, promluvil okrskový velitel Leopold Večerka  o významu  a úkolech hasičstva,  o nutnosti založení jak pro obec, tak i pro všechny spoluobčany. Nato se 6.ledna dostavil do zdejší obce velitel II. obvodu br.Novotný ze Slížan, který vysvětlil podrobnosti sboru a doporučil jeho založení. 

      Tak se také stalo a sbor byl ustaven dne 10.ledna 1947. Měl činných 18 bratrů a 2 sestry:

Čecháček  Jan, Černý Antonín, Dolák Bedřich, Doležel  Jindřich, Doležel Oldřich, Malý Jaroslav, Mašek Karel, Růžička František, Sedláček František, Spáčil  Antonín, Štěpánek  Zdeněk,  Talaš  Oldřich,  Trněný   František, Večerka  Bartoloměj,  Zapletal  Břetislav, Zapletal Josef, Zbořil  Ondřej, Židlík František, Čecháčková Anežka, Chromcová Marie.

      Byli zvoleni první funkcionáři:

Čecháček Jan - starosta, Chromec Jindřich - místostarosta, Zapletal Josef - velitel, Doležel Oldřich - podvelitel, Večerka Bartoloměj  -  jednatel, Dolák Bedřich - vzdělavatel, Spáčil Antonín - pokladník, Mašek Karel - samaritán, Židlík František - zbrojmistr ( od 25.června 1947 )  

      Jako první činnost byl uspořádán hasičský ples 8.února 1947  za hojné účasti občanů a bratrských sborů  Dřínova  a Vitčic.  Zisku bylo použito k zakoupení hasičských krojů, jelikož sbor neměl žádné vybavení. Z toho  důvodu byla v dubnu v obci  provedena sbírka, během níž občané správně pochopili význam hasičské myšlenky  a plně ji podpořili. Také hasiči ze Slížan darovali  za nepatrný obnos místním členům helmy. 

      26.července 1947 proběhla za účasti starosty OHJ br.Lechnera z Uhřic, obvodového velitele br.Novotného ze Slížan a okrskového velitele br.Večerky ze Dřínova okrskové cvičení v rámci hodových oslav, jež provedly sbory Dřínov, Věžky a Tetětice. Kromě nich hostovalo ještě  dalších  deset  okolních  sborů.  Po  cvičení  se  všichni  přítomní  přesunuli do zahrady u Doláků, kde pokračoval výlet, který se vydařil po všech stránkách. Výtěžku bylo opět použito pro hasičské potřeby. Slavnostní slib byl složen 14.února 1948, kdy se každý člen slovem slibuji a podáním ruky veliteli zavázal, že bude řádně plnit své povinnosti a podrobí se hasičské kázni.   

      10.září 1950 sbor obdržel od Hasičské výzbrojny v Praze motorovou stříkačku PS 8, na kterou sám přispěl částkou 21.886,- Kčs, 100.000,- Kčs uhradil ONV. Její vyzkoušení se uskutečnilo 15.října formou požárního cvičení. Během měsíce listopadu  proběhla úprava radnice přístavbou, ve které byla zřízena hasičská zbrojnice. Bylo také dohodnuto vybudování rybníka na Krajině pro zajištění dostatku vody v případě požáru. Tento byl vybudován a napuštěn v roce 1952.

      Od ledna roku 1951 jsou hasiči zařazeni jako složka Národní fronty pod názvem Místní jednota československého hasičstva a rokem 1953 se z nich na dlouhou dobu stávají požárníci.

      Velmi důležitým úsekem hasičské práce v každé době byla, je a bude prevence. Díky ní byl v naší obci od založení sboru jen jeden požár rodinného domku, a to pana Františka Sedláčka č.9  v  roce 1953, u kterého sbor zasahoval. V roce 1962  zasahoval  při  požáru stohu slámy v místním JZD a někteří členové také při požáru stohu slámy na Dřínově v roce 1973. Poslední přímé setkání s ohněm absolvoval sbor v roce 1978 při požáru kůlny na dříví u pana Zbořila č.38. Další dva požáry vznikly ještě na skládkách domovního a průmyslového odpadu - byly však likvidovány profesionálními sbory z Morkovic a Chropyně, za pomoci místních hasičů.

      Rok 1990 znamenal podstatnou změnu jednak ve státních orgánech, jednak  v požárním hnutí. 2.června 1991 zasedalo plénum ÚV SPO spolu s předsedy a delegáty okresů. Stávající název Svaz požární ochrany ( SPO ) se ruší a nahrazuje se novým - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ( SH ČMS ). Základní organizace ( ZO ) pak dostaly název Sbor dobrovolných hasičů (SDH). Název funkce předsedy byl změněn na starostu. Z požárníků jsou zase hasiči !

      Dnem 1.ledna 1995 vešla v platnost novela zákona o požární ochraně. Vlčí Doly byly zařazeny do V.skupiny jednotek požární ochrany - JPO 5, což znamená, že sbor nevyjíždí, ale podílí se jen doma při zásahu a odstraňování následků škod.

      V polovině 90.let prošel sbor menší stagnací z důvodu všeobecného úpadku činnosti a kvůli stárnoucí členské základně se nezúčastňoval ani okrskových cvičení. Přesto se podařilo ve spolupráci s obecním úřadem uspořádat v roce 1997 oslavy 50let trvání sboru spojené se sjezdem rodáků.

      V červenci roku 1997, na požádání okresní povodňové komise, odjeli někteří členové (spolu s hasiči z Věžek) do Kroměříže pomáhat při odstraňování následků povodně století. Avšak po čekání v koloně dalších hasičských vozidel byli všichni odvoláni a odjeli zpět. I přes to všechno byla ochota pomoci vysoce ceněna.

      Až teprve roku 1999 bylo opět sestaveno samostatné soutěžní družstvo a se vstupem nových členů se v následujících letech umísťovalo na předních místech v okrskových soutěžích. Jako vítěz reprezentovalo v roce 2005 morkovský okrsek v okresním kole, kde obsadilo při svém historickém debutu 9.místo. V následujícím roce 2006 se opět probojovalo do okresního kola, kde však neuspělo a bylo diskvalifikováno pro technický přestupek. Ten samý osud potkal sbor i při jeho třetí účasti v okresním kole v roce 2010. V posledních letech dosahuje družstvo mužů (i vzhledem ke svému věkovému průměru) pouze průměrných výsledků. Na okrkové soutěži v květnu roku 2018 nastoupilo ke svému historicky prvnímu startu i nově vytvořené ženské družstvo startující pod hlavičkou SDH Vlčí Doly, což bylo pro všechny veliké překvapení. Sbor nevlastní hasičský prapor, neuvádí ani zásahovou jednotku.

      Za zmínku jistě stojí fakt, že už od svého vzniku se sbor zapojil do společenského života v obci. Pořádal plesy, výlety, zábavy, ale i přednášky. Aktivně se podílel na udržování lidových tradic, což se daří i do dnešních dnů a tvoří podstatnou část každoročního plánu práce. Pomáhal také spoluutvářet dnešní podobu Vlčích Dolů. Ať jsou to brigádnické práce, úpravy či jiné pomoci národnímu výboru či v současnosti obecnímu úřadu. Nutno konstatovat, že to není samochvála, ale skutečnost, neboť hasiči nejen na těchto brigádách, ale všude tam, kde bylo potřeba přiložit ruce k dílu, odpracovali mnoho hodin při brigádnické, dnes už takřka zapomenuté činnosti.

     Za svou dosavadní činnost obdržel vlčídolský sbor od okresního sdružení Čestné uznání, posléze i medaili Za příkladnou práci.

Zakladatel SDH Vlčí Doly br.Leopold Večerka

sbor 03.jpg

První společná fotka krátce po založení sboru.

sbor 04.jpg

Kdysi... na výletišti.

sbor 05.jpg

Členové SDH Vlčí Doly na konci 60.let.

sbor 06.jpg

Kdysi před zbrojnicí...

sbor 07.jpg

Ukázka požárního útoku v sedmdesátých letech na "Obecníku", pod radnicí.

sbor 08.jpg

Na výletišti v Chromcové zahradě, zleva: Černý Antonín, Doležel Oldřich, Večerka Bartoloměj.

sbor 09.jpg

Před vstupem na výletiště u Chromců, zleva: Doležel Oldřich, Šiška Tomáš, Mašek Jan, Spáčil Antonín.

sbor 10.jpg

Při vstupu na výletiště u Chromců, zleva: Štěpánek Zdeněk, Zbořil jaroslav, Černý Antonín, Zapletal Josef st.

sbor 11.jpg

Zásobování, zleva: Štěpánek jaroslav, Večerka bartoloměj, Šiška Tomáš.

sbor 12.jpg

Pochod na výletiště ke Chromcům.

sbor 13.jpg

Vítání sborů.

sbor 14.jpg

Tehdejší omladina.

sbor 15.jpg

Opět vítaní sborů

sbor 16.jpg

Při soutěži v Uhřicích 1982.

sbor 17.jpg

A zase vítání sborů.

sbor 18.jpg

Brigáda u kravína - příprava k položení a zabetonování obrubníků.

sbor 19.jpg

Okrsková soutěž Morkovice

sbor 20.jpg

Na oslavě 80.výročí založení SDH Tetětice, 19.7.1987.

sbor 21.jpg

40.výročí SDH Vlčí Doly - vítání sborů před obchodem.

A nyní již trochu novodobější barevné historie:

 

sbor 22.jpg

Požár na místní skládce.

sbor 23.jpg

50.výročí založení SDH Vlčí Doly 1997.

sbor 24.jpg

Ukázka požárního útoku při oslavách 50.výročí založení.

sbor 25.jpg

Příprava parketu na oslavu v r. 2002.

sbor 26.jpg

Oslava 55.výročí založení SDH Vlčí Doly 2002.

sbor 27.jpg

Okrsková - společné družstvo Vlčí Doly-Věžky, 2003.

sbor 28.jpg

No comment...

sbor 29.jpg

První větší úspěch - okrskové kolo v Prasklicích - 2.místo, 2004.

sbor 30.jpg

Oslava 650 let obce Věžky.

sbor 31.jpg

V Ořecháču.

sbor 32.jpg

Kácení máje.

sbor 33.jpg

Dětský den.

sbor 34.jpg

Hasičský výlet Věžky.

sbor 35.jpg

Pietní akt u Pomníku padlých při příležitosti 60.výročí osvobození, 2005.

sbor 36.jpg

1.místo v okrskovém kole v Prasklicích, 2005 ...

sbor 37.jpg

...a historicky první účast na okresním kole v Tučapech, 2005.

sbor 38.jpg

Celá naše výprava na okresním kole v Tučapech, 2005.

Více na www.vlcidoly.rajce.net